โครงสร้างการถือหุ้น

 

ผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2560 (ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียน ผู้ถืิอหุ้นครั้งล่าสุด)
รายชื่อผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก ประกอบด้วย :

รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 10 มีนาคม 2559
จำนวนหุ้น % ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
1 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)   111,666,601 38.990
2 นายวีรพัฒน์  พูนศักดิ์อุดมสิน     19,838,881   6.922
3 นางสุรางค์รัตน์ ประยูรหงษ์     7,942,800   2.773
4 นางสาวพิรดา อิงค์ธเนศ     7,000,000   2.444
5 นายแพทย์วิชรัตน์  ชวาลอัมพร     4,655,699   1.626
6 นายทวีป วังเกียรติกุล      4,067,000   1.420
7 นายสิทธิชัย มาธนชัย      4,061,000   1.418
8 บริษัท สัมพันธมิตร จำกัด      3,541,218   1.236
9 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน)      3,541,015   1.236
10 นางสาวพรวลัญช์ พานิชภักดี      3,500,000   1.222
ผู้ถือหุ้นรายอื่น   116,599,645 40.712
  รวม   286,398,859 100.00