รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ลำดับที่ รายชื่อกรรมการ จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2559
จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2560
1 นายกมล จันทิมา 1,007,312 1,007,312
2 นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
3 นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 803,000 803,000
4 นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 1,812,354 2,012,354
5 นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 958,268 958,268
6 นายสุจินต์ จิตรยรรยง 1,510,040 1,510,040
7 นายนรวัฒน์ สุวรรณ
8 นายวิชิต ญาณอมร
9 เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 100,000 100,000
10 นายดำเนิน แก้วทวี
11 นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา 1,266,978 1,266,978
12 นายบุญเจิด หาญวิชิตชัย
13 นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ 639,440 639,440
14 นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
15 นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
16 นางวนิดา แสงแก้ว
17 นางสาวลลิตวดี พุฒิพงศ์ทรัพย์