รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ
ในปี 2558 และปี 2559  ดังนี้

ลำดับที่ รายชื่อคณะกรรมการ จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558
จำนวนหุ้น
ณ วันที่ 31 ธ.ค.2559
1  นายกมล จันทิมา 1,007,312 1,007,312
2  นายเธียรชัย ศรีวิจิตร 2,737,290 2,737,290
3  นายมินทร์ อิงค์ธเนศ 803,000 803,000
4  นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา 1,812,354 1,812,354
5  นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน 958,268 958,268
6  นายสุจินต์ จิตรยรรยง 1,510,040 1,510,040
7  นายนรวัฒน์ สุวรรณ
8 นายวิชิต ญาณอมร
9  เรือตรีหญิงสุรี บูรณธนิต 100,000 100,000
10  นายดำเนิน แก้วทวี
11  นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา 1,266,978 1,266,978
12  นายบุญเจิด  หาญวิชิตชัย
13  นายไพโรจน์ อมตมหัทธนะ 639,440 639,440
14  นายประวิทย์ รักษ์ไพเศษ
15  นางพันทิพา ถิรกนกวิไล
16  นางวนิดา แสงแก้ว
17  นางสาววารุณี มณีนวล