งบการเงิน

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
งบกระแสเงินสด สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562