คณะกรรมการ

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการและกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการและประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   
นายเธียรชัย ศรีวิจิตร
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายสุจินต์ จิตรยรรยง
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายนรวัฒน์ สุวรรณ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและ
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

เรือตรีหญิง สุรี บูรณธนิต
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
นายดำเนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน