คณะกรรมการ

นายกมล จันทิมา
ประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน,
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ
กรรมการ,ประธานคณะผู้บริหาร,กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา
กรรมการ,กรรมการผู้อำนวยการ,กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน

กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายปริญญา ภาจิตรยรรยง
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายวิวสัน เตียว ยอง เพ็ง
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
นายพิภพ โชควัฒนา
กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

นายวิชิต ญาณอมร
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

   
นายดำเนิน แก้วทวี
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ดร.สาธิต ปิติวรา

กรรมการอิสระ